each each的作用基本取代了ruby中的关键词for,当你需要迭代一个集合的时候,应该首先想到它,无论是从语义上还是便捷性上,each都远胜于for ['a', 'b', 'c'].each do |e| #do something... end map...

Vicw.com用户头像 - XanderCheung XanderCheung 3158 0 0